Ивка Цакова


Ивка Цакова е преподавател в катедра “Политология” в Университета за национално и световно стопанство. През 1992 г. защитава докторат на тема “Политическа социализация на личността”, а през 2005 г. излиза от печат нейната монография “Лобизъм и демокрация”, с която тя се хабилитира.
От 2006 г. е доцент по политология и чете лекционните курсове в УНСС “Лобизъм”, “Законодателен процес и парламентарно поведение” (в бакалавърската програма), “Гражданско общество”, “Глобализация” и “Лобизмът в Европа” (в магистърската програма). Чете още курс по въведение в политологията (Political Science) пред студенти, изучаващи икономика с преподаване на английски език в УНСС.
Лектор е в Нов български университет по дисциплината “Лобизъм” в магистърската програма за политолози.